Arbeidsovereenkomst in de ambachtelijke sector

Een bedrijfsovereenkomst in het ambachtelijke bedrijf kan afspraken maken voor alle werknemers in het bedrijf.Beeld: eccolo / stock.adobe.com

Thuiskantoor, vierdaagse werkweek of flexibele werktijden – de moderne wereld van werk verandert en ook bedrijven in de vakgroep moeten op deze ontwikkelingen inspelen. Om naast de arbeidsovereenkomst ook beslissingen te nemen tussen bedrijfsleiding en werknemers, kan een bedrijfsovereenkomst een goed idee zijn. In dit artikel leggen we uit wat een bedrijfsovereenkomst precies is, welke aspecten van de bedrijfsorganisatie deze kan regelen en waar je als werkgever in het ambacht op moet letten.

Tevreden  1. Wat is een bedrijfsovereenkomst?
  2. Welke besluiten zijn geregeld in de arbeidsovereenkomst?
  3. Wat zijn de voordelen van een bedrijfsovereenkomst?
  4. Waar moet je op letten in een bedrijfsovereenkomst?
  5. Kan een bedrijfsovereenkomst worden opgezegd?
  6. Wat als er overlappingen zijn tussen toepasselijke contracten en de arbeidsovereenkomst?

Wat is een bedrijfsovereenkomst?

Een ondernemingsovereenkomst is een officieel contract dat kan worden gesloten tussen een werkgever en een ondernemingsraad. Verschillende besluiten waarover tussen de ondernemingsraad en de werkgever is onderhandeld, kunnen worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Deze beslissingen hebben op hun beurt invloed op het hele bedrijf, d.w.z. alle werknemers. De rechtsgrondslag voor de vaststelling van een arbeidsovereenkomst is § 77 van de wet op de ondernemingsvorming (BetrVG).

Voorwaarde voor een ondernemingsovereenkomst is echter het bestaan van een ondernemingsraad, wat ook in kleinere bedrijven mogelijk is, maar in de praktijk vooral voorkomt in grotere bedrijven. Om een ondernemingsraad in een onderneming te kunnen instellen, moet deze ten minste vijf stemgerechtigde werknemers hebben, van wie ten minste drie werknemers verkiesbaar zijn. Werknemers die stemgerechtigd zijn of verkiesbaar zijn, omvatten alle werknemers die nauw betrokken zijn bij de organisatie van het werk en niet behoren tot de rechtspersonen, bijvoorbeeld tot het management of de raad van bestuur. Dit geldt dus niet alleen voor vaste voltijdse werknemers, maar ook voor stagiairs of vaste deeltijdse werknemers.

Zodra de ondernemingsraad en de werkgever het eens zijn geworden over besluiten, moeten deze schriftelijk worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst en door beide partijen – dus de ondernemingsraad en de werkgever – worden ondertekend. Daarnaast moet de bedrijfsovereenkomst toegankelijk en zichtbaar zijn voor alle medewerkers.

Welke besluiten zijn geregeld in de arbeidsovereenkomst?

Besluiten van een ondernemingsovereenkomst hebben in de regel betrekking op zaken waarbij de ondernemingsraad betrokken kan worden. Dit zijn vaak maatschappelijke vraagstukken die van invloed zijn op het werk in het bedrijf. Dit kunnen bijvoorbeeld regelingen zijn voor arbeidstijdmodellen, vakantierechten of de omgang met overuren, maar ook werk in het weekend en op feestdagen. Andere klassieke onderwerpen die in een bedrijfsovereenkomst tot hun recht kunnen komen, zijn arbo- en pensioenregelingen, maar ook bepalingen over kledingvoorschriften en communicatie met klanten.

Wat zijn de voordelen van een bedrijfsovereenkomst?

Voor zowel werknemers als werkgevers kan een bedrijfsovereenkomst voordelen met zich meebrengen. Op die manier bespaart de werkgever zich tal van onderhandelingen die hij met elke werknemer afzonderlijk zou moeten voeren, bijvoorbeeld als hij een nieuw arbeidstijdenmodel of een thuiskantoorregeling wil invoeren – in plaats daarvan hoeft hij enkel met de ondernemingsraad te onderhandelen over besluiten en reglementen en kan hij die via de arbeidsovereenkomst voor iedereen doen gelden.

Voor de werknemers heeft een ondernemingsraad in het bedrijf het grote voordeel dat hun zorgen en belangen door de ondernemingsraad kunnen worden behartigd. Dit leidt meestal tot meer tevredenheid en heeft een positief effect op de productiviteit en motivatie. Besluiten in een bedrijfsovereenkomst die door een ondernemingsraad zijn verkregen, bieden dan meestal verbeteringen in de arbeidsomstandigheden voor werknemers.

Uiteindelijk biedt een arbeidsovereenkomst niet alleen een juridisch bindende basis, maar ook gelijke bepalingen voor het gehele personeelsbestand.

Waar moet je op letten in een bedrijfsovereenkomst?

Bepalend voor bepalingen betreffende arbeidsvoorwaardenis dat ze schriftelijk zijn vastgelegd. Hoewel mondelinge afspraken heel goed mogelijk zijn en ook juridisch kunnen worden afgedwongen, hebben ze het probleem dat ze indien nodig anders kunnen worden geïnterpreteerd, wat kan leiden tot geschillen tussen de werkgever en de werknemers. Daarom is het van belang om afspraken met de ondernemingsraad schriftelijk vast te leggen en de definitieve werkovereenkomst schriftelijk beschikbaar te stellen.

In ieder geval is de werkgever verplicht om de arbeidsovereenkomst toegankelijk te maken in het bedrijf, bijvoorbeeld door deze te detacheren of over te dragen aan een werknemer. Daarnaast moet ervoor worden gezorgd dat de bedrijfsovereenkomst zo is geformuleerd dat deze voor iedereen begrijpelijk is.

In principe is het van belang dat alles wat in de vennootschapsovereenkomst is vastgelegd, wordt nageleefd.

Kan een bedrijfsovereenkomst worden opgezegd?

Er zijn verschillende manieren om een werkovereenkomst op te zeggen. In de regel kan een arbeidsovereenkomst zowel door de werkgever als door de ondernemingsraad worden opgezegd. In dit geval is er meestal een termijn van drie maanden voor gewone beëindiging. Indien een aannemingsovereenkomst slechts voor een beperkte periode is gesloten, vervalt deze automatisch na het verstrijken van de termijn of nadat de in de aannemingsovereenkomst overeengekomen doelstellingen zijn bereikt.

Een andere manier om de bepalingen van een bedrijfsovereenkomst in te trekken, is door deze in te trekken door middel van een volgende bedrijfsovereenkomst die over hetzelfde onderwerp gaat. Indien over hetzelfde onderwerp een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van werken wordt gesloten, vervangt deze de voorgaande bepalingen.

Wat betekent het als een bedrijfsovereenkomst effect blijft hebben?

De bepalingen van een aannemingsovereenkomst kunnen geldig blijven indien de aannemingsovereenkomst is beëindigd, maar er geen nieuwe bepalingen over hetzelfde onderwerp zijn vastgesteld. Dit zou betekenen dat de arbeidsovereenkomst effect blijft sorteren, aangezien deze geldig blijft. De zogenaamde nawerking eindigt dan meestal pas met de goedkeuring van een nieuwe arbeidsovereenkomst. Dit na-effect kan echter ook teniet worden gedaan door een rechtszekerheid uit te vaardigen over de ongeldigheid van deze nawerking in de onderneming.

Wat als er overlappingen zijn tussen toepasselijke contracten en de arbeidsovereenkomst?

Normaal gesproken wordt een bedrijfsovereenkomst als bindend beschouwd en moet de werkgever ervoor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen worden nageleefd. Maar wat als er een overlap is tussen de toepasselijke contracten, bijvoorbeeld de arbeids- of cao, en de bepalingen van de arbeidsovereenkomst over het onderwerp van de arbeidsovereenkomst? Hier hangt het af van het individuele geval, want in principe moeten bedrijfsovereenkomsten voordelig zijn voor de werknemers. Zo blijft een bepaling in de arbeidsovereenkomst die afwijkt van de arbeidsovereenkomst geldig als deze gunstiger of voordeliger is voor de werknemer. Over het algemeen moet echter altijd worden nagegaan of dit voor alle werknemers in het bedrijf geldt.

Voor bepalingen van de cao ligt de situatie enigszins anders, omdat bedrijfsovereenkomsten in de regel alleen mogen gaan over onderwerpen die al in de cao zijn toegepast als de cao op dit punt een openingsclausule bevat. Indien de arbeidsovereenkomst en de cao elkaar echter tegenspreken of indien er sprake is van overlappingen, zijn de bepalingen van de cao van toepassing en zijn de bepalingen van de bedrijfsovereenkomst ongeldig. Dit geldt ook als de bepalingen van de cao niet gunstiger zijn voor de werknemer.

Deel dit artikel: