Bereken warmwaterkostenBeeld: Chlorofyl / stock.adobe.com

Als het gaat om de bijkomende kosten van een gehuurd appartement of de bijdrage aan het huisgeld voor condominiums, is waterverwarming de belangrijkste post naast de kosten van elektriciteit, riolering en watervoorziening. Om de kosten van de energiebronnen die het water verwarmen eerlijk te verdelen over alle partijen in de woning, moeten de warmwaterkosten per partij worden berekend. Dit kan op verschillende manieren. Een exacte berekening heeft als voordeel dat de partijen in het gebouw gestimuleerd worden om energie te besparen op het gebied van verwarming en warmwaterverbruik, omdat ze op deze manier hun eigen kosten verlagen. Hier vindt u meer informatie over de verschillende methoden voor het berekenen van warmwaterkosten en hun nauwkeurigheid. § 9 van de Stookkostenverordening dient als basis voor alle procedures.

Energieverbruik door warmtemeters

De eenvoudigste maar technisch meest complexe oplossing is de installatie van warmtemeters. Dit technische apparaat wordt geïnstalleerd op leidingen die warm water van de centrale verwarming naar de individuele appartementen in het gebouw voeren. Door het volume water en de temperatuur minus de koudwatertemperatuur te meten, kan de exacte hoeveelheid energie die door het warme water wordt geleverd, worden berekend. De hoeveelheid energie wordt in de warmtemeter in balans gebracht en kan worden afgelezen. De installatie van zo’n meter is sinds 2014 verplicht, zolang ze geen onredelijke extra kosten met zich meebrengen.Berekening op basis van warmwaterverbruik

Als er geen warmtemeter op een verwarmingssysteem is geïnstalleerd, kan de hoeveelheid warmte ook via een volumemeter worden berekend. Hiervoor wordt de volgende formule gebruikt:

Thermische energie = warmwatervolume * temperatuurverschil * 2,5

Thermische energie: Hoeveelheid energie die wordt gebruikt om het warme water te verwarmen. Eenheid kilowattuur (kWh)

Warmwatervolume: Volumehoeveelheid gemeten door de debietmeter. Eenheid kubieke meter (m³)

Temperatuurverschil: Warmwatertemperatuur – Koudwatertemperatuur. Eenheid Kelvin (K)

Een temperatuur in Kelvin komt overeen met de temperatuur in Celsius + 273,15. Omdat dit getal aan beide zijden van de aftrek staat, kunt u voor het gemak ook de temperatuur in graden Celsius berekenen. De factor 2,5 komt overeen met de omrekeningsfactor van m³*K naar kWh.

Berekening op basis van vloeroppervlak van het appartement

Als de installatie van een waterverbruiksmeter niet mogelijk of redelijk is, kan het vloeroppervlak van het appartement ook als basis voor de berekening worden gebruikt. Deze berekening gaat uit van een gemiddeld energiebewust verwarmingsgedrag en levert geen exacte resultaten op. Daarnaast wordt het motiverende effect voor energiebesparende verwarming en ventilatie van je eigen woning geëlimineerd. De volgende formule wordt gebruikt:

Warmteverbruik (kWh) = 32 * Woonoppervlakte (m³)

Berekening van energiekosten en warmteverlies

Als een van de bovenstaande methoden is gebruikt om de hoeveelheid energie te berekenen die een woning gebruikt voor zijn warmwaterverbruik, moeten de kosten van de verbruikte energiebron worden berekend op basis van deze hoeveelheid energie.  De kosten voor één kilowattuur van de verschillende energiebronnen zijn terug te vinden in de volgende tabel. Houd er rekening mee dat dit slechts geschatte waarden zijn, die onderhevig zijn aan fluctuerende prijzen en de stijgende CO2-prijs, vooral voor fossiele brandstoffen.

Energiedrager Stookkosten (ct/kWh)
Stookolie 5,92
Aardgas 5,82
LPG 7,16
Houtpellets 4,69
Brandhout 4,50

Energieverliezen

Geen enkel verwarmingssysteem werkt met 100% rendement. In de ketel zelf en wanneer het warme water van het verwarmingssysteem naar de individuele appartementen wordt getransporteerd, gaat energie verloren als restwarmte, bijvoorbeeld via de leidingen of als verwarmde uitlaatgassen door de schoorsteen. Om deze reden is er naast de warmwaterkosten een forfaitair bedrag voor energieverlies. Het onvermijdelijke energieverlies van een verwarmingssysteem wordt verondersteld 15% van het energieverbruik te zijn. Daarom moet 15 procent van de kosten van de energiebron gelijkelijk over alle partijen in de Kamer worden verdeeld.

Deel artikel: