Opslag van gevaarlijke stoffen: Waar moet rekening mee worden gehouden?

Gevaarlijke stoffen opslaan: vaten met gevaarlijke stoffen.Foto: industrieblick / stock.adobe.com

Veilig omgaan is vereist bij het dagelijks werken met gevaarlijke stoffen. Als u gevaarlijke materialen moet opslaan, moet u het beleid en de voorschriften lezen. Afhankelijk van de branche en bedrijfsoriëntatie gaat het om verschillende gevaarlijke stoffen, zoals brandbare vloeistoffen of chemicaliën die schadelijk zijn voor de gezondheid. Hier krijgt u een eerste overzicht dat u laat zien hoe u veilig met gevaarlijke stoffen omgaat en deze opslaat.

Tevreden 1. Wat telt als een gevaarlijke stof?
 2. Wat wordt bedoeld met de opslag van gevaarlijke stoffen?
 3. Waar moet rekening mee worden gehouden bij het opslaan van gevaarlijke stoffen?
 4. Gevaarlijke stoffen apart opslaan
 5. Hoe kan het risico op gevaar worden geminimaliseerd?
 6. Wat wordt bedoeld met risicobeoordeling?
 7. Wat zijn de controleverplichtingen voor de opslag van gevaarlijke stoffen?
 8. Hoe zit het met retentie?

Wat telt als een gevaarlijke stof?

De Technische regels voor gevaarlijke stoffen (TRGS) bepalen welke producten op de voorgrond staan tijdens de opslag van gevaarlijke stoffen. Deze omvatten vooral deze stoffen:

 • Ontvlambare, vloeibare producten (vloeistoffen met een hoog alcoholgehalte)
 • Spuitbussen, dispensers voor samengeperst gas, enz. (bijv. spuitbussen)
 • Vloeistoffen die vuur bevorderen (waterstofperoxide en andere producten)
 • Producten die gevaarlijk zijn voor water (afgewerkte olie en andere smeermiddelen)
 • Giftige stoffen (methanol, enz.)

Wat wordt bedoeld met de opslag van gevaarlijke stoffen?

Opslag van gevaarlijke stoffen gaat over het veilig opslaan van de stoffen. Als u verantwoordelijk bent voor deze taak, moeten de gevaarlijke stoffen apart worden opgeslagen om bijvoorbeeld vergiftiging of brand te voorkomen. Een goede opslag moet de veiligheid optimaliseren. Hiervoor is een betrouwbare magazijnorganisatie noodzakelijk.

Er zijn precieze specificaties over hoe gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen. De bijbehorende rechtsgrondslag bevat alle relevante punten, of het nu gaat om de aard van de opslagruimten of speciale beschermingsmaatregelen. TRGS 510 bevat de exacte richtlijnen voor de opslag van brandbare vloeistoffen, gassen of chemicaliën. Het bevat ook voorschriften en informatie over de toepasselijke toepassingsgebieden, evenals voorschriften voor kleine hoeveelheden.

De betrouwbare opslag van gevaarlijke stoffen is bedoeld om enerzijds het milieu en de gezondheid van medewerkers te beschermen en anderzijds een goede werking te garanderen. Het correct opslaan van gevaarlijke stoffen is dan ook een belangrijke taak voor uw eigen bedrijf.

Waar moet rekening mee worden gehouden bij het opslaan van gevaarlijke stoffen?

Om risicovolle gevaarlijke stoffen op te slaan, is een veilige plek nodig. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat werknemers en andere personen geen risico lopen. De voorschriften voor opslag van gevaarlijke stoffen helpen u om de juiste plaats te vinden. In het bijzonder moeten de volgende verkeerswegen en -ruimten worden beschermd:

 • Vlucht- en reddingsroutes
 • Trappenhuizen
 • Passages en passages
 • Pauze- en recreatieruimtes
 • Kamers op afroep
 • Sanitair
 • Ziekenboeg
 • Dagaccommodaties

Gevaarlijke stoffen apart opslaan

TRGS 510 specificeert hoe gevaarlijke stoffen veilig worden behandeld en opgeslagen. Indien nodig kunt u contact opnemen met een specialist voor advies over de opslag van gevaarlijke stoffen. DEKRA biedt onder andere professionele ondersteuning en helpt om aan de eisen te voldoen.

Er zijn voorschriften gedefinieerd voor magazijnen voor gevaarlijke stoffen die alle noodzakelijke maatregelen nauwkeurig definiëren. Daarnaast zijn er de bepalingen van de waterwet, bluswaterretentie, explosiebeveiliging en andere veiligheidseisen. Daarnaast zijn er speciale eisen aan de opslagcontainers.

Met een gedetailleerde beoordeling onderzoeken de experts de op te slaan producten en leggen ze in detail uit hoe de gevaarlijke stoffen correct moeten worden opgeslagen. Zo bescherm je je bedrijf en je medewerkers.

Bij veilige opslag moet ook aandacht worden besteed aan de scheiding van gevaarlijke stoffen en brandbare stoffen. Brandbare vloeistoffen en producten vormen een groot risico. Afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen stoffen zijn speciale veiligheidsvoorzieningen en maatregelen vereist. Branddeuren of brandwerende mobiele containers moeten goed gesloten zijn om te voorkomen dat vlammen overspringen.vermijden. Lekbakken worden gebruikt bij het werken met de stoffen en werknemers moeten ook zorgen voor voldoende afstand tot warmtebronnen en de juiste werkkleding dragen bij het werken met gevaarlijke stoffen.

Hoe kan het risico op gevaar worden geminimaliseerd?

Om de veiligheid van werknemers en andere personen te waarborgen en het milieu te beschermen, moeten alle gevaarlijke stoffen zodanig worden opgeslagen dat het risico op schade zo laag mogelijk is. Deze checklist helpt om het gevaar op verschillende gebieden te verminderen.

Checklist voor het opslaan van gevaarlijke stoffen

 • Veilige organisatie van het magazijn met de faciliteiten
 • efficiënte en betrouwbare planning van workflows
 • Bescherming tegen het per ongeluk vrijkomen van gevaarlijke stoffen
 • Levering van beveiligingstools
 • Voorzien in geschikte middelen voor het hanteren en opslaan van gevaarlijke stoffen (grijparmen, beschermende pakken, enz.)
 • beperkte duur van de blootstelling
 • passende beschermings-, hygiëne- of reinigingsmaatregelen

Wat wordt bedoeld met risicobeoordeling?

De risicobeoordeling en -analyse helpt om het risico in het eigen bedrijf correct in te schatten. De beoordeling is gebaseerd op de identificatie en beoordeling van het gevaar en laat zien welke beschermende maatregelen passend zijn.

Het gevaar ontstaat niet alleen door gevaarlijke stoffen, maar ook door andere arbeidsmiddelen, uit bepaalde activiteiten en uit de interactie van mens en machine. In die zin is het uitvoeren van de risicobeoordeling een onderdeel van de arbeidsveiligheid.

In verband met de definitie van de opslag van gevaarlijke stoffen speelt de beoordeling en indeling van gevaarlijke stoffen een belangrijke rol. De CLP-conforme indeling helpt u bij het definiëren van de juiste beschermings- en verdedigingsmaatregelen.

Wat zijn de controleverplichtingen voor de opslag van gevaarlijke stoffen?

Als ondernemer bent u verplicht om gevaarlijke stoffen zodanig op te slaan dat u uw werknemers en het milieu beschermt. Voor het magazijn voor gevaarlijke stoffen zijn voorschriften gedefinieerd die geen manoeuvreerruimte laten. Deze dienen de betrouwbare veiligheid in uw bedrijf.

Tijdens een reguliere controle controleert u de verplaatsbare containers op eventuele schade. Afhankelijk van de gevaarlijke stoffen, het type containers en de opslagcondities (opslagtechnologie, binnen of buiten) zijn er vaste specificaties voor de inspectieperiodes.
Daarnaast zijn er strenge toegangsregels. Alleen speciaal gekwalificeerde en betrouwbare medewerkers hebben toegang tot de opgeslagen gevaarlijke stoffen. De personen die hiervoor verantwoordelijk zijn, controleren ook regelmatig de opslagfaciliteiten zoals planken, containers, afvoerschachten en ventilatiesystemen.

Hoe zit het met retentie?

Volgens TRGS 510 en AwSV (Ordinance on Installations for the Handling of Substances Hazardous to Water) moet ervoor worden gezorgd dat gevaarlijke stoffen niet in het milieu terechtkomen. Voor dit doel zijn er speciale beveiligingssystemen, zoals druppelpannen, pijpleidingen, verzamelruimtes of andere containers. Met deze apparaten kunnen de gevaarlijke stoffen worden vastgehouden. Als alternatief is een veilige ontlading mogelijk. De exacte vereisten voor retentie zijn gedefinieerd in de AwSV. In het geval van het vasthouden van bluswater wordt de risicobeoordeling van TRGS 720 toegevoegd, die maatregelen voor explosiebeveiliging omvat.

Deel artikel: