Wat verandert er voor ambachtslieden in 2023?

Wat zijn de veranderingen in 2023?Beeld: BillionPhotos.com / stock.adobe.com

Het jaar 2023 zal opnieuw tal van veranderingen brengen op een breed scala aan gebieden. Wat er rond de jaarwisseling al is veranderd, welke innovaties er in de loop van het jaar nog komen en wat soms relevant is voor zzp’ers, hebben we in dit artikel samengevat.

Tevreden 1. Elektronisch ziekteverlof (eAU)
 2. Invoering van burgergeld
 3. Hogere lonen
 4. Hogere opleidingstoelage en hogere opleidingstoelage
 5. Home office flat rate & gefaciliteerde fiscale aftrekbaarheid
 6. Hogere zorgpremie
 7. Stadsverwarming en gasprijsrem
 8. Belastingvermindering voor gepensioneerden & Verwachte verhoging pensioen
 9. Supply Chain Act treedt in werking
 10. Verhogingen van de belastingvrije basisvergoeding
 11. Baukindergeld niet van toepassing
 12. Introductie van het Deutschlandticket
 13. Einde coronamaatregelen en voortzetting regeling werktijdverkorting
 14. Deelname verhuurders aan klimaatheffing
 15. Verplichting tot hydraulisch balanceren
 16. Nieuwe financiering voor renovaties
 17. Zonne-energieverplichting in sommige deelstaten
 18. Belastingvermindering voor fotovoltaïsche energie

Elektronisch ziekteverlof (eAU)

Met de elektronische arbeidsongeschiktheidsverklaring (eAU) is op 1 januari 2023 een beslissende wijziging in het ziekteverzuim van kracht geworden voor werkgevers en werknemers. Zieke werknemers blijven voortaan een attest van arbeidsongeschiktheid ontvangen na een doktersbezoek en de vaststelling van arbeidsongeschiktheid, maar hoeven deze niet meer in te dienen bij hun werkgever.

De behandelende medische praktijk geeft de arbeidsongeschiktheid door aan de zorgverzekeraar en werkgevers kunnen de eAU online opvragen bij de betreffende zorgverzekeraar. Werknemers moeten zich echter na een doktersbezoek zelf bij hun werkgever blijven melden en hen informeren over hun arbeidsongeschiktheid en de verwachte duur ervan.

Invoering van burgergeld

Op 1 januari 2023 verving het Bürgergeld Arbeitslosengeld II, beter bekend als Hartz4. Dit gaat niet alleen gepaard met een naamswijziging, maar ook met een verhoging van de salarissen, hogere extra inkomensgrenzen en een geplande verbeterde ondersteuning door het arbeidsbureau. Volgens de nieuwe burgertoeslag is de basiszekerheid nu 502 euro voor alleenstaande volwassenen of 451 euro per partner voor koppels. Een fortuin van 40.000 euro blijft een jaar lang onaangeroerd voor begunstigden van het burgergeld.

Een oorspronkelijk geplande vertrouwensperiode van zes maanden wordt weggelaten in de voltooide wet. Bij het ontvangen van geld van burgers bestaat dan ook het risico van meet af aan kortingen op uitkeringen als zij hun verplichtingen tot samenwerking veronachtzamen. Bij ondersteuning door het arbeidsbureau wordt meer ingezet op arbeidsbemiddeling in vaste dienstverbanden.

Meer kinderbijslag, hogere kinderbijslag & meer alimentatie

Naast de invoering van de burgertoeslag en de verhoging van de salarissen was er op 1 januari 2023 ook een verhoging van de kinderbijslag. Dat is daarmee gelijk gestegen naar 250 euro per kind en maand. De verhoging van de kinderbijslag geldt ook voor gezinnen die geen inkomstenbelasting betalen. Sinds 1 juli 2022 krijgen gezinnen met een laag inkomen ook een onmiddellijke toeslag van 20 euro per maand.

Naast de verhoging van de kinderbijslag wordt ook de kinderbijslag verhoogd. Vanaf 1 januari is dat in totaal 8952 euro. Vanaf 2024 moet dit dan weer stijgen naar 9312 euro.

Ook zijn er aanpassingen aan het onderhoud van kinderen. Rond de jaarwisseling werd de zogeheten Düsseldorfse tafel, waaruit alimentatievorderingen voortkomen, aangepast. De vereiste percentages voor minderjarige en volwassen kinderen en de behoeften van studentenkinderen werden verhoogd. Ook waren er aanpassingen in het eigen risico van alimentatieplichtige ouders.

Meer huurtoeslag

Een verdere aanpassing is de zogenaamde huursubsidie. In het nieuwe jaar stijgt dit met gemiddeld tot 190 euro tot gemiddeld zo’n 370 euro per maand. In aanmerking komen voor huurtoeslag zijn huishoudens die geen andere sociale uitkeringen ontvangen, maar toch een laag inkomen hebben. Daarnaast is de kring van begunstigden uitgebreid van ongeveer 600.000 huishoudens naar ongeveer 2 miljoen. Langere wachttijden voor de behandeling van huursubsidieaanvragen zijn te verwachten.

Premie premie werkloosheidsverzekering stijgt

GleOok dit jaar stijgt de premie aan de WERKLOOSHEIDsverzekering van 2,4 procent naar 2,6 procent.

Hogere lonen

In sommige sectoren zijn de minimumlonen aan het begin van het nieuwe jaar gestegen. Deze omvatten de loonvloeren in sommige ambachten van de ambachten.

Elektrotechnische handel

In de elektriciteitshandel stijgt het minimumloon van 12,90 euro naar 13,40 euro en is het algemeen bindend voor alle werknemers in de elektriciteitssector, ongeacht of het bedrijf gebonden is aan cao’s of niet.

Schilders en vernispers

Voor schilders en vernispers gaat ook in 2023 het minimumloon omhoog. Vanaf 1 april 2023 stijgt het minimumloon I naar 12,50 euro en het minimumloon II naar 14,50 euro. De huidige cao voorziet ook in een verhoging voor 2024.

Ecklohn in de dakbedekkingsbranche

In 2023 komt er weer een loonsverhoging voor dakdekkers. Vanaf 1 oktober 2023 stijgt dit met drie procent tot een totaal van 21,12 euro. Stagiairs in de dakbedekkingsbranche krijgen vanaf oktober ook 860 euro in het eerste opleidingsjaar, in het tweede jaar 1040 euro en in het laatste opleidingsjaar in totaal 1320 euro.

Naast de loonsverhoging voorziet de huidige cao ook in een belastingvrije inflatiepremie van in totaal 950 euro. De eerste termijn van 475 euro moet al in februari 2023 worden uitbetaald. De tweede aflevering volgt in 2024.

Bouw

Vanaf 1 april 2023 voorziet de cao van de bouwsector in een loonsverhoging van twee procent in het westen en 2,7 procent in het oosten. Daarnaast komt er in mei een eenmalige betaling van in totaal 450 euro.

Naast de loonsverhoging moeten werknemers in de belangrijkste bouwsector ook reizen naar bouwplaatsen compenseren. Dit moeten forfaitaire bedragen zijn die worden gespreid op basis van kilometers.

Hogere opleidingstoelage en hogere opleidingstoelage

Andere wijzigingen in 2023 zijn een verhoging van de minimumopleidingstoelage voor iedereen die dit jaar aan een stage begint. Als de minimale opleidingsvergoeding niet anders in cao’s is geregeld, is dat nu 620 euro per maand, zo’n 35 euro meer dan de vorige 585 euro. In het tweede opleidingsjaar krijgen trainees zo’n 18 procent en in het derde 35 procent meer dan het startsalaris.

Home office flat rate & gefaciliteerde fiscale aftrekbaarheid

Het zogenaamde home office lump sum is nu onbeperkt en kan tot 210 dagen per jaar worden gebruikt. Daarnaast wordt die verhoogd van vijf naar zes euro per dag.

Als alternatief kan ook een forfaitair bedrag van 1250 euro worden geclaimd als reclamekosten of bedrijfskosten, op voorwaarde dat het thuiskantoor de belangrijkste plaats van professionele activiteit is. De werkelijke kosten hoeven dus niet meer bewezen te worden.

Hogere zorgpremie

Voor 2023 stijgt ook de gemiddelde bijbetaling van de wettelijke ziekenfondsen met 0,3 procentpunt naar 1,6 procent. Het werkelijke bedrag van de aanvullende bijdrage wordt echter individueel bepaald door elke zorgverzekeraar.

Stadsverwarming en gasprijsrem

Vanaf maart moet een prijsrem voor gas en stadsverwarming verlichting bieden aan burgers in Duitsland en vervolgens met terugwerkende kracht worden gecrediteerd voor januari en februari 2023. De gasprijsrem is expliciet gericht op particuliere huishoudens, het midden- en kleinbedrijf, zorginstellingen en onderwijs- en onderzoeksinstellingen.

Voor hen geldt een garantieprijs van 12 cent per kilowattuur voor 80 procent van hun verbruik. Voor stadsverwarming moet de vaste prijs 9,5 cent zijn en ook gelden voor 80 procent van het verbruik. Voor een elektriciteitsprijsrem is een prijs van 40 cent per kilowattuur gepland. Voor de overige 20 procent van het verbruik geldt de normale prijs.

Belastingvermindering voor gepensioneerden & Verwachte verhoging pensioen

Ook gepensioneerden zullen dit jaar opgelucht zijn. Een aanpassing van de pensioentabel verhoogt dus de basispensioenaanspraak. Als je bijvoorbeeld het gemiddelde pensioenbedrag van zo’n 1100 euro ontvangt, ontvang je straks 38,50 euro meer in het westen en 46,20 euro meer in het oosten.

Daarnaast zijn sinds januari de extra inkomensgrenzen voor vervroegde gepensioneerden afgeschaft, zodat pensioenkortingen niet langer worden bedreigd door deeltijdbanen. Een van de andere wijzigingen in 2023 voor gepensioneerden is belastingvermindering, waardoor pensioenpremies nu volledig fiscaal aftrekbaar zijn.

Voor alle burgersdit jaar komt hij ook met een digitaal pensioenoverzicht, waaruit je kunt aflezen hoeveel je al hebt gespaard voor je pensioen. Naast de aanspraken van de wettelijke pensioenverzekering bevat het overzicht ook die van bedrijfs- en particuliere pensioenregelingen.

Supply Chain Act treedt in werking

Het nieuwe jaar 2023 gaat ook gepaard met de nieuwe Supply Chain Due Diligence Act. Deze zogenaamde supply chain-wet verplicht grotere bedrijven met meer dan 3.000 werknemers om bedreigingen voor mensenrechten en het milieu in internationale toeleveringsketens te identificeren en een betere bescherming te garanderen. Vanaf 2024 geldt het ook voor bedrijven met meer dan 1000 werknemers.

Verhogingen van de belastingvrije basisvergoeding

De basis belastingvrije som is het bedrag van het inkomen waarover geen inkomstenbelasting hoeft te worden betaald. Die basisvergoeding stijgt dit jaar met 561 euro naar 10.908 euro.

Baukindergeld niet van toepassing

In het nieuwe jaar 2023 komt er geen nieuwe financiering voor het zogenaamde Baukindergeld. Dit kon nog tot eind 2022 worden aangevraagd door alle gezinnen die voor april 2021 het koopcontract voor een woning hadden getekend of een bouwvergunning hadden gekregen voor de bouw van een woning.

Introductie van het Deutschlandticket

Als opvolger van het ticket van 9 euro wordt dit jaar het zogenaamde Deutschlandticket geïntroduceerd. Voor een totaal van 49 euro per maand moet je in heel Duitsland gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Het is nog niet duidelijk wanneer het Deutschlandticket precies beschikbaar zal zijn.

Einde coronamaatregelen en voortzetting regeling werktijdverkorting

De nieuwste maatregelen die momenteel van kracht zijn in de strijd tegen de coronapandemie, zoals verplichte mondmaskers in medische voorzieningen, zijn nog geldig tot 7 april. Als de federale regeringen geen verdere maatregelen nemen, lopen de resterende regels in april af. Wel kunnen landen zelfstandig maatregelen nemen, zoals mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. In sommige deelstaten zijn dergelijke maatregelen echter al genomen.

De vereenvoudigde toegang tot werktijdverkortingsvergoeding voor bedrijven die door de coronapandemie te kampen blijven hebben met werkverzuim, wordt momenteel opnieuw verlengd tot medio 2023.

Wie Corona-noodhulp heeft ontvangen, moet uiterlijk eind juni 2023 een eindafrekening indienen bij de betreffende autoriteiten om na te gaan of ze recht hebben op steun. Toen in 2020 tot de noodhulpmaatregelen werd besloten, werd aanvankelijk afgezien van een gedetailleerd onderzoek door de autoriteiten om een snellere uitbetaling mogelijk te maken.

Deelname verhuurders aan klimaatheffing

Voor verhuurders betekent het nieuwe jaar ook een grotere deelname aan de klimaatheffing of CO2-kosten. Dit wordt nu verdeeld tussen huurder en verhuurder aan de hand van een stappenmodel. De hoogte van de deelname van een verhuurder is afhankelijk van de energieconditie van het gebouw. Hoe slechter de energiebalans, hoe hoger de deelname van de verhuurder. Er bestaat een vrijstelling voor monumentale gebouwen.

Tegelijkertijd wordt de verhoging van de CO2-prijs met een jaar uitgesteld en treedt deze pas in 2024 in werking. Dienovereenkomstig werden ook de geplande verdere verhogingen voor de volgende jaren uitgesteld.

Verplichting tot hydraulisch balanceren

Hydraulische verwarmingsbalancering kan de prestaties van het verwarmingssysteem optimaliseren door ervoor te zorgen dat energie en warmte in het gebouw terechtkomen waar ze nodig zijn. Als onderdeel van de energiebesparende maatregelen van de federale overheid zal het uiterlijk eind september 2023 een hydraulische balancering schrijven voor eigenaars van gebouwen met maximaal 1000 vierkante meter verwarmde ruimte of minstens tien wooneenheden. Voor eigenaren van gebouwen met minimaal zes wooneenheden geldt een langere periode tot september 2024.

Uitzonderingen op de verordening zijn bijvoorbeeld van toepassing als het verwarmingssysteem onlangs hydraulisch in balans is gebracht, een verwarmingssysteem op het punt staat te worden vervangen of het gebouw uiterlijk binnen 6 maanden na de betreffende deadline moet worden stilgelegd.

Nieuwe financiering voor renovaties

Sinds 1 januari is financiering uit de hervormde Federale Financiering voor Efficiënte Gebouwen (BEG) beschikbaar. Zij zien onder meer nieuwe financieringsmogelijkheden voor verwarmingssystemen en hogere bonussen voor de bevordering van renovatiemaatregelen.r.

Zonne-energieverplichting in sommige deelstaten

Tot nu toe was er alleen een zonne-energieverplichting in Baden-Württemberg. Dit geldt voor nieuwbouw en zou ook verplicht moeten zijn bij renovaties in de nabije toekomst. Wie een grondige dakrenovatie laat uitvoeren, zal in de toekomst ook fotovoltaïsche systemen moeten installeren. Vanaf dit jaar geldt ook een zonne-energieplicht in Berlijn, Hamburg, Nedersaksen en Rijnland-Palts. Ook in andere deelstaten zijn er plannen voor de invoering van een zonneplicht. Tegelijkertijd wordt een uitbreiding van de verordening tot alle nieuwe gebouwen in Duitsland besproken door de energieministers van de deelstaten.

Belastingvermindering voor fotovoltaïsche energie

Om de uitbreiding van fotovoltaïsche systemen te bevorderen, wordt dit jaar belastingvermindering ingevoerd. Enerzijds hoeven eigenaren geen btw meer te betalen over de aanschaf en installatie van kleinere systemen. Ook de aftrek van voorbelasting wordt weggelaten. Tot een bepaalde levering daarentegen geldt een vrijstelling van de belasting voor de inkomsten die worden gegenereerd door overtollige elektriciteit aan het algemene elektriciteitsnet te leveren.

Deel artikel: