Opleidingscontract: inhoud in één oogopslag

Leerovereenkomst in de geschoolde beroepen.Beeld: Zerbor / stock.adobe.com

Als u stagiairs in uw eigen bedrijf wilt opleiden, moet aan speciale eisen worden voldaan. In een leerbedrijf moet iemand verantwoordelijkheid nemen voor de training. Hiervoor heb je niet alleen goede sociale vaardigheden nodig, maar ook professionele vaardigheden. De bevoegde kamer controleert of u of andere trainers deze taak op zich kunnen nemen. Afhankelijk van de branche kunt u bijvoorbeeld bij de Kamer van Ambachten terecht voor een leercontract in de vakhandel.

Wanneer moet ik stagiairs opleiden in mijn eigen bedrijf?

Vanaf een bepaalde omvang is uw bedrijf geschikt als leerbedrijf. Dit werkt ook in een kleiner bedrijf, maar de verhouding tussen geschoolde werknemers en stagiairs moet passend zijn. Of dit het geval is, wordt beslist door de bevoegde kamer. De cursisten leren de nodige vaardigheden tijdens hun opleiding. Op deze manier kunt u competente werknemers krijgen en uw bedrijf uitbreiden.Maar hoe moet een bedrijf uitgerust zijn om trainingen te kunnen geven? Allereerst heb je de juiste apparatuur nodig om de belangrijke specialistische kennis en vaardigheden over te brengen op de trainees. Het opleidingsreglement bevat alle belangrijke punten over de verschillende beroepen en curricula. In het opleidingscontract staan rechten en plichten die zowel het leerbedrijf als de cursisten raken.

Wat is het doel van het opleidingscontract en wat regelt het?

Het opleidingscontract voor ambachten kan in eerste instantie informeel worden overeengekomen, bijvoorbeeld in mondelinge vorm en met een handdruk. Wel is er voor aanvang van de training een schriftelijk contract vereist. Ook als er later aanpassingen in het contract komen, moeten deze schriftelijk worden vastgelegd. De persoon die verantwoordelijk is voor de opleiding en de aspirant-stagiair ondertekenen dit contract. In het geval van minderjarige stagiairs is ook een handtekening van een ouder of wettelijke voogd vereist.

Het opleidingscontract en de inhoud ervan

Welke punten moeten in het opleidingscontract worden opgenomen? Deze lijst informeert u over de belangrijkste elementen:

 • Beschrijving en doel van de training, met feitelijke en temporele structuur
 • Startdatum en duur van de training
 • reguliere werktijden
 • Duur van de overeengekomen proeftijd (één tot vier maanden)
 • Vakantierechten
 • Opleidingsmaatregelen buiten het leerbedrijf
 • Informatie over de beloning (bedrag en betaling)
 • Annuleringsvoorwaarden
 • Informatie over collectieve overeenkomsten en andere bedrijfsovereenkomsten

Wat is de wettelijke basis voor bedrijfsopleidingen?

De wettelijke bepalingen voor beroepsopleiding zijn te vinden in de Wet op de beroepsopleiding (BBiG). Dit definieert de vereisten in het bedrijf en de verantwoordelijke personen. Het bevat ook de rechten en plichten van werkgevers en werknemers. Verdere rechtsgrondslag:

 • De Crafts Code legt de voorwaarden vast voor de ambachtelijke opleiding
 • De Wet bescherming jongerenarbeid is van toepassing op jongeren van 15 tot 17 jaar en bepaalt een maximale werktijd van 40 uur per week en acht uur per dag, evenals de vakantiedagen en het soort werk (geen stukwerk, geen lopende bandwerk).

Hoe wordt een leerovereenkomst opgesteld?

Om ervoor te zorgen dat het opleidingscontract met inhoud voldoet aan de wettelijke vereisten, vindt een gedetailleerd onderzoek van de documenten plaats. In principe sluit je als trainer het contract rechtstreeks af met de trainees. Hierdoor ontstaat een officiële beroepsopleidingsrelatie.

Zodra het contract is ondertekend, laat u de overeenkomstige inschrijving maken als de persoon die verantwoordelijk is voor het trainingsbedrijf. Stuur hiervoor de aanvraag samen met de documenten naar de bevoegde kamer. Deze zal uw gegevens controleren en een bevestiging van registratie afgeven. U ontvangt twee exemplaren van de registratie: een is voor uw documenten, de andere voor de stagiairs.

In geval van wijzigingen in het contract is verdere kennisgeving aan het bevoegde kantoor vereist. Ook hierover ontvangt u bericht.

Modelsjabloon voor een stagecontract

Het opleidingscontract met rechten en plichten voor de opleidingsbedrijven en de cursisten bevat alle relevante details. Het sjabloon voor een leerovereenkomst begint met de volgende punten:

 • Naam en adres van het leerbedrijf
 • Naam en adres van de trainereindpersoon
 • Gedetailleerde informatie over het opleidingsberoep
 • Informatie over de duur van de beroepsopleiding met begin- en einddatum
 • Proeftijd
 • Procedure met eindexamen, in geval van falen met details van het volgende mogelijke herhalingsonderzoek

Daarna volgt gedetailleerde informatie over het opleidingscentrum, de verplichtingen van het leerbedrijf en de technisch geschikte opleiders. Het trainingsmateriaal wordt vermeld, evenals de aanwezigheid van een vakschool. Ook de taken van stagiairs worden opgesomd. Zij moeten de instructies van de cursisten opvolgen en rekening houden met de eisen van het opleidingscentrum. Het is noodzakelijk om geheimhouding te bewaren over bedrijfsgeheimen en stagiairs moeten ook een medische verklaring overleggen in geval van arbeidsongeschiktheid.

De vergoeding voor de opleidingsjaren wordt van meet af aan nauwkeurig omschreven en uiterlijk op de laatste werkdag van de maand uitbetaald.
Exacte gegevens over dagelijkse werktijden en vakantiedagen zijn ook opgenomen in het contract.

Een andere paragraaf gaat over de onderwerpen proeftijd en beëindiging. Indien u of de cursisten de opleidingsovereenkomst wensen op te zeggen, kan dit tijdens de proeftijd zonder opzegtermijn. Op een later tijdstip moet er een belangrijke reden zijn om opzegging zonder opzegtermijn te geven. Stagiairs kunnen het opleidingscontract met een opzegtermijn van vier weken opzeggen als ze de opleiding willen opgeven.

Het contract eindigt met de handtekeningen van de werkgever en de stagiairs, met vermelding van de plaats en datum.

Welke documenten zijn vereist?

Naast het beroepsopleidingscontract hebt u nog meer documenten nodig:

 • Een precieze structuur (feitelijk en temporeel) volgens het opleidingsreglement
 • Kopieën van schoolrapporten of soortgelijke documenten, als dit de duur van de training verkort
 • Voor stagiairs die niet meerderjarig zijn: een kopie van de medische verklaring
 • In de openbare dienst of andere sectoren, een politieverklaring

Voor een correcte facturering en betaling moet verdere informatie worden verkregen. De trainees hebben een eigen account nodig en informeren je over de bankgegevens. Daarnaast is een familiale verzekering via de ouders niet meer voldoende, waardoor de stagiairs een eigen zorgverzekering nodig hebben. Vraag naar het bijbehorende lidmaatschapscertificaat voordat u aan uw beroepsopleiding begint.

Voor de sociale bijdragen (ziekte- en langdurige zorgverzekering, pensioenpremies, ongevallen- en werkloosheidsverzekering) geven de stagiairs hun sociale of pensioenverzekeringsnummer aan u door. Het belastingkantoor wil ook geïnformeerd worden, dus u heeft het fiscaal identificatienummer van de stagiairs nodig.

Hoe kan ik een stageovereenkomst opzeggen?

Normaal gesproken eindigt de beroepsopleiding met de voltooiing van de officiële opleidingsperiode. Indien de stagiairs of het opleidingsbedrijf de relatie voortijdig willen beëindigen, moet deze beëindiging schriftelijk gebeuren.

Tijdens de proeftijd is er geen opzegtermijn voor het bedrijf of voor de stagiairs. Dan eindigt de stage direct. De trainees kunnen het contract ook opzeggen na de maximale proeftijd van vier maanden, maar dan met een opzegtermijn van vier weken.
Als werkgever is gewone opzegging na de proeftijd geen optie meer. Als er echter een belangrijke reden is, kunt u de stage zonder opzegtermijn beëindigen. De oorzaken mogen echter niet langer dan 14 dagen bekend zijn, anders is de beëindiging niet effectief.

Deel artikel: