Prijsescalatieclausule in ambachten en bouw

Als de materiaalkosten stijgen, kan de prijsescalatieclausule worden toegepast.Beeld: Vrienden Stock / stock.adobe.com

Niet alleen sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn tal van bouwmaterialen schaars geworden. Naast vele houtsoorten zijn er momenteel ook staal, aluminium, kunststoffen, isolatiematerialen en tegels schaars. Dit tekort heeft de afgelopen maanden geleid tot soms drastische prijsstijgingen. Voor ambachtslieden en bouwbedrijven een situatie van grote onzekerheid. Niet alleen is de inkoop van veel materialen complexer geworden, maar ook het berekenen van realistische en winstgevende aanbiedingen is in het recente verleden veel moeilijker geworden. Een fout in de berekening kan er al snel toe leiden dat de aannemer uiteindelijk met hogere kosten blijft zitten.

Als u prijsverhogingen wilt doorberekenen aan uw klanten, moet u dus een prijsescalatieclausule in uw contracten opnemen. In het volgende artikel wordt uitgelegd wat in de praktijk belangrijk is en welke valkuilen op de loer liggen.Tevreden

  1. Waar moeten ambachtslieden rekening mee houden bij het gebruik van de prijsescalatieclausule?
  2. Wat kunnen ambachtslieden doen met lopende contracten?
  3. Wat zijn de verschillen tussen particulieren en overheidsopdrachten?
  4. Voorbeeld formulering van een prijsescalatieclausule
  5. Welke soorten clausules zijn er?
  6. Hoe kunnen ambachtslieden zich nog indekken tegen prijsstijgingen?

Waar moeten ambachtslieden rekening mee houden bij het gebruik van de prijsescalatieclausule?

Bij het ontwerpen van een prijsescalatieclausule moeten ambachtslieden en bouwbedrijven rekening houden met verschillende punten om de clausule zo rechtszeker mogelijk te formuleren.

  1. Het materiaal waarop een prijsverschuiving betrekking heeft, moet specifiek in de clausule worden vermeld om geen ruimte voor interpretatie te laten.
  2. De prijsverhoging moet zo begrijpelijk mogelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door inkoopprijzen voor materialen bekend te maken.
  3. De prijsescalatieclausule moet de expliciete inhoud zijn van het contract tussen de vakman of het bouwbedrijf en de klant. De clausule moet daarom rechtstreeks in de contracttekst worden opgenomen of deel uitmaken van een aanvullende overeenkomst die de klant ook moet ondertekenen. Het simpelweg toevoegen van een prijsescalatieclausule als aanvulling op een contract is juridisch niet voldoende.

Wat kunnen ambachtslieden doen met lopende contracten?

Indien een ambachtsman of een bouwbedrijf contractueel een vaste prijs is overeengekomen, is hij tijdens de uitvoering van een opdracht aan deze prijs gebonden. In dit geval zullen verhogingen van materiaal-, product- en dienstenprijzen binnen het risicogebied van de Opdrachtnemer vallen. De vakman of het bouwbedrijf kan een eventuele prijsverhoging voor materialen niet zomaar doorberekenen aan de klant.

Een bijzonder geval van prijsverhogingen in lopende contracten is echter het zogenaamde “verlies van de bedrijfsbasis”. Als prijswijzigingen zeer ernstig zijn en zich volledig onvoorzienbaar voordoen, kan de basis van de transactie vervolgens in individuele gevallen ophouden te bestaan. Of de grondslag van de transactie tussen twee contractpartijen daadwerkelijk is opgehouden te bestaan als gevolg van een prijswijziging, moet doorgaans aan rechterlijke toetsing worden onderworpen. Een stijging van de leveranciersprijzen met 20 procent wordt door rechtbanken meestal als ‘normaal’ beschouwd.

Een andere uitzondering kan van toepassing zijn indien de overeenkomst voldoet aan de Algemene Voorwaarden voor de Uitvoering van Bouwdiensten VOB/B. In dit geval kunnen aannemers onder bepaalde omstandigheden gebruik maken van een bijzonder recht op beëindiging in overeenstemming met §6 Abs. 7 VOB/B. Dit bijzondere opzeggingsrecht is echter alleen van toepassing indien de uitvoering van de diensten met minstens drie maanden wordt onderbroken of vertraagd. Of het werk al is begonnen, is niet relevant. In het geval van zuivere BGB-contracten is dit bijzondere opzeggingsrecht slechts in beperkte mate van toepassing.

Wat zijn de verschillen tussen particulieren en overheidsopdrachten?

In tegenstelling tot contracten met bedrijven, waarin prijsescalatieclausules in principe zonder problemen en in de rechtbank kunnen worden overeengekomen, hebben dergelijke clausules een addertje onder het gras als de klant een particulier is. In dit geval wordt een prijsescalatieclausule beschouwd als onderdeel van de Algemene Voorwaarden (AV). Als gevolg hiervan is het onderworpen aan een zeer strenge rechterlijke toetsing in het geval van een geschil. De beslissende vraag in de rechtbank is hoe transparant het beding is geformuleerd. De aannemer moet in zijn offerte delb duidelijk de voorwaarden definiëren waaronder de prijsescalatieclausule van toepassing is. Daarnaast moet het voor de klant duidelijk zijn hoe de prijs is samengesteld. De vermelding van de berekeningsgrondslag is daarom raadzaam.

Tot voor kort was het voor ambachtslieden en bouwbedrijven ook bijna onmogelijk om prijsescalatieclausules af te spreken met aanbestedende diensten. In maart 2022 reageerden het federale ministerie van Bouw en het federale ministerie van Transport echter met decreten op de enorme prijsstijging voor veel bouwmaterialen. De volgende voorschriften werden aanvankelijk door de Confederatie beperkt tot het einde van het jaar.

Volgens de federale decreten kunnen materiële prijsescalatieclausules in principe worden opgenomen in overheidsopdrachten voor alle relevante productgroepen. Dergelijke clausules kunnen worden overeengekomen als het aandeel van het betreffende materiaal meer dan 0,5 procent van het orderbedrag bedraagt. Als extra administratieve verlichting voor ambachtslieden en bouwbedrijven bepaalt een federaal decreet dat in het geval van een onevenredig grote inspanning bij de toewijzing van de individuele materiaalaandelen, het materiaal met het hoogste aandeel kan worden gebruikt. Ook voor kortlopende overheidsopdrachten kunnen prijsescalatieclausules worden overeengekomen. De federale decreten laten al een overeenkomst toe als er meer dan een maand zit tussen het plaatsen en uitvoeren van de bestelling. In het geval van contracten met een langere looptijd zijn de prijsescalatieclausules van toepassing tot het einde van het betreffende contract – zelfs als de looptijd van het contract tot na eind 2022 loopt.

Extra zekerheid voor ambachtslieden en bouwbedrijven wordt geboden door het feit dat sommige grotere deelstaten, zoals Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen, hebben besloten om de voorschriften van de federale decreten ook op staatsniveau uit te voeren.

Voorbeeld formulering van een prijsescalatieclausule

Bij het formuleren van een prijsescalatieclausule hebben ambachtslieden en bouwbedrijven veel speelruimte. Een voorbeeldformulering kan als volgt zijn:

De materialen die nodig zijn voor de uitvoering van uw bestelling zijn momenteel zeer schaars op de markt en zijn onderhevig aan hoge prijsschommelingen, die kunnen oplopen tot xx procent per week. Tegen deze achtergrond moeten wij met u een overeenkomst bereiken over prijsaanpassing in geval van materiële prijswijzigingen. Wij willen u erop wijzen dat het sluiten van dit contract onderworpen is aan de uitdrukkelijke aanvaarding van de bijgevoegde overeenkomst.

Welke soorten clausules zijn er?

In principe zijn er twee verschillende soorten prijsescalatieclausules: index- en procentuele prijsescalatieclausules.

In het geval van een indexprijsescalatieclausule is de door de klant te betalen prijs gebaseerd op een bepaalde materiële prijsindex. Voor een rechtszeker ontwerp van een prijsescalatieclausule moeten de contractpartijen overeenkomen welke materialen welke index specifiek moet worden toegepast.

In het geval van een procentuele prijsescalatieclausule komen opdrachtgever en opdrachtnemer daarentegen overeen dat de klant de prijsverhoging voor een bepaald materiaal draagt als de prijs een overeengekomen percentage overschrijdt. Bij wijze van alternatief kunnen de overeenkomstsluitende partijen ook een verdeelsleutel vaststellen voor de wijze waarop eventuele prijsverhogingen gezamenlijk moeten worden gedragen.

Hoe kunnen ambachtslieden zich nog indekken tegen prijsstijgingen?

In de praktijk leiden prijsescalatieclausules vaak tot aanzienlijke discussies en wrok tussen ambachtslieden of bouwbedrijven en hun klanten. Eenmanszaken en vooral kleine bedrijven zijn daarom vaak terughoudend om prijsescalatieclausules met hun klanten af te spreken.

Naast het afspreken van prijsescalatieclausules hebben ambachtslieden en bouwbedrijven echter andere instrumenten tot hun beschikking om aan het einde van de dag niet op verhoogde materiaalprijzen te blijven zitten. Een eenvoudige en populaire manier om meer contractuele speelruimte te krijgen, is het indienen van een “niet-bindend” en dus niet-bindend aanbod. Door “niet-bindend” toe te voegen, zorgen ambachtelijke en bouwbedrijven voor extra planningsruimte door de daadwerkelijke sluiting van het contract uit te stellen. Indien er sprake is van een onverwachte prijsverhoging bij de inkoop van materialen, waardoor de contractueel overeengekomen prijs economisch niet meer haalbaar is, kan de opdrachtnemer de opdrachtbevestiging eenvoudigweg weglaten en komt de overeenkomst niet tot stand.

Een andere manier voor ambachtslieden en bouwbedrijven om zich te beschermen tegen stijgende materiaalprijzen is de beperking van aanbiedingen en de gelijktijdige contractuele zekerheid van materiaalprijzen door hun leveranciers. Idealiter is de Bindende termijn in het aanbod aan de klant op hetzelfde moment als de deadline voor de prijsgarantie door de leverancier. In de praktijk sluiten ambachtslieden en bouwbedrijven uit dat ze prijsverhogingen niet kunnen doorberekenen aan hun klanten.

Deel artikel: