Wat is een GbR? Rechtsvorm en de totstandkoming ervan in eenvoudige bewoordingen uitgelegdLaatst bijgewerkt op 23 juni 2021 door Energiebesparen

De Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) is een van de eenvoudigste Duitse rechtsvormen. Hier leggen we uit waarom dit zo is, welke voor- en nadelen het heeft en hoe de stichting werkt.

De GbR wordt ook wel BGB-Gesellschaft genoemd, omdat het Burgerlijk Wetboek de basis is. Concreet gaat het om de paragrafen 705 tot en met 740. Daar kunt u alle wettelijke vereisten lezen, van stichting tot ontbinding.Stichting

Een GbR ontstaat wanneer twee of meer mensen hun krachten bundelen en een gemeenschappelijk doel nastreven. Het vereist geen minimumkapitaal en kan zelfs ontstaan door een mondelinge overeenkomst. Een schriftelijke partnerschapsovereenkomst wordt hier echter ook aanbevolen.

Een inschrijving in het handelsregister is niet nodig. Wel moet elke partner een commerciële activiteit registreren bij het handelskantoor. Vervolgens moet u de vragenlijst in de maand na de stichting naar het belastingkantoor sturen voor belastingregistratie. Freelancers hoeven alleen deze vragenlijst op te sturen en kunnen zichzelf de registratie bij het handelskantoor besparen.

Als een aandeelhouder met minimaal 30 procent meedoet en een vakman is, dan moet de GbR ook geregistreerd staan bij de verantwoordelijke Kamer van Ambachten. Volgens de Leipzig Chamber of Crafts zijn hiervoor de volgende documenten vereist:

 • Verzoek om inschrijving in het register van ambachtslieden
 • Bewijs van kwalificatie van de voor het vaartuig verantwoordelijke persoon in een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift of een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift
 • Statuten waaruit de juiste deelname van de gekwalificeerde partner blijkt (ten minste 30 procent van de winst en het verlies)
 • Bevestiging plantmanager

Alle andere commerciële GbR zijn automatisch lid van de lokale Kamer van Koophandel en Herzegovina (IHK), maar freelancers zijn hiertoe niet verplicht. Sommige vrije beroepen hebben echter hun eigen kamers, bijvoorbeeld architecten, belastingconsulenten of advocaten.

Sociaal contract

Sjablonen van de Kamers van Koophandel en Fabrieken of Kamers van Ambachten kunnen helpen bij het formuleren van de statuten. Voor een optimaal aangepaste statuten moet u echter een advocaat of notaris inschakelen. Daar kun je bijvoorbeeld bepalen hoe hoog de particuliere opnames mogen zijn, welke beslissingen gezamenlijk genomen moeten worden en welke ook als enige verantwoordelijk kunnen worden genomen.

Als er ten minste drie aandeelhouders zijn, moeten ook besluiten worden geregeld. Zo kan bijvoorbeeld worden vastgesteld dat een gewone meerderheid voldoende is voor eenvoudige rechtshandelingen en dat voor statutenwijzigingen unanimiteit vereist is.

Wat moet er in het sociaal contract staan?

 • Maatschappelijke zetel van de GbR
 • Doel en doelstelling
 • Management en vertegenwoordigingsbevoegdheid van de aandeelhouders
 • Aansprakelijkheid
 • Besteding van de winst
 • Onderhandse terugtrekking van aandeelhouders
 • Verdeling van winsten en verliezen
 • Informatieverplichtingen en controlerechten
 • Concurrentiebedingen voor aandeelhouders
 • Verkoop of overdracht van aandelen
 • Voorzieningen voor het ontslag of overlijden van een partner

Aansprakelijkheid

De GbR is een maatschap en de vennoten zijn met hun privévermogen aansprakelijk voor alle verplichtingen. Wel kunnen in de statuten speciale regels voor de interne relatie worden afgesproken. Deze regels zijn echter alleen van toepassing op de beperking van de aansprakelijkheid binnen de onderneming. Een beperking van de aansprakelijkheid ten opzichte van derden moet met elke contractpartner afzonderlijk worden overeengekomen en kan niet zomaar in de Algemene Voorwaarden (AV) worden vermeld. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is bijzonder belangrijk. De aansprakelijkheid van een aandeelhouder eindigt niet met het vertrek uit de onderneming, maar eindigt pas vijf jaar later.

Voordelen

 • Eenvoudig en snel opstarten
 • Geen minimumkapitaal vereist
 • Vereenvoudigde boekhouding tot een bepaalde grootte

Nadelen

 • Onbeperkte aansprakelijkheid met privévermogen
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Toetredende aandeelhouders zijn ook aansprakelijk voor verplichtingen voorafgaand aan de toetreding

Naam van de GbR

Er is geen wettelijke bepaling voor de aanwijzing van de GbR. De Kamers van Koophandel en Industrie raden echter aan om voor- en achternamen in de bedrijfsnaam te gebruiken. Een toepasselijke naam is bijvoorbeeld:

Erika Musterfrau & Max Mustermann GbR

Als alternatief kunt u ook een combinatie van zakelijk doel en achternaam proberen, bijvoorbeeld “Sanitär Musterfrau & Mustermann GbR”.

Besturen

Elk van de partners is onderworpen aan de inkomstenbelasting. Daarnaast is er bij een niet-freelance bedrijf nog steeds de bedrijfsbelasting met een aftrek van 24.500 euro. Freiberufler-GbR hoeft de bedrijfsbelasting niet te betalen.

Btw moet ook worden weergegeven en betaald op facturen als het geen gbr voor kleine bedrijven is. Vanaf een omzet van 50.000 euro of 20.000 euro winst wordt het echter opnieuw gemaakt. Dan moet je een btw-identificatienummer aanvragen en de btw-aangifte indienen. Tot een btw-volume van 7.500 euro hoef je dit maar driemaandelijks te doen. Daarna moet u ze maandelijks inleveren en tegen de 10e van de volgende maand overdragen aan het belastingkantoor.

Rechten en plichten van de partners

De rechten en plichten van de aandeelhouders zijn idealiter vastgelegd in de statuten. Als dit echter niet het geval is, zijn er nog steeds wettelijke voorschriften:

 • Alle partners zijn gezamenlijk en zonder beperking aansprakelijk met hun privévermogen
 • Elke aandeelhouder heeft een gelijk aandeel in de vennootschap en dus ook in de winst en het verlies.
 • De fiduciaire plicht vereist dat de vennoten de belangen van de onderneming behartigen en schade voorkomen.

Beheer

Het bestuur van de GbR omvat automatisch alle aandeelhouders, tenzij anders bepaald in de statuten. Bij het afsluiten van contracten moeten alle aandeelhouders het dan eens zijn. In tegenstelling tot bedrijven is extern beheer door derden buiten het bedrijf niet mogelijk.

In de statuten kan worden bepaald dat aandeelhouders tot een bepaald bedrag ook alleen contracten mogen afsluiten. Dit is praktisch, bijvoorbeeld als het gaat om de aanschaf van kantoorartikelen en andere kleine dingen. Het management kan ook aan een persoon worden onttrokken, bijvoorbeeld in geval van grove plichtsverzuim.

Boekhouding

Aangezien de GbR een maatschap is, is een eenvoudige inkomensoverschotberekening voldoende voor het eerste jaar na de oprichting. Als de omzet boven de 600.000 euro stijgt of de winst op een gegeven moment boven de 60.000 uitkomt, moet je overstappen op dubbel boekhouden/balanceren.

Vergoeding en onderhandse terugtrekking

Als aandeelhouder is de beloning geen salaris, maar een deel van de winst. Tenzij anders bepaald in de statuten, heeft elke vennoot hetzelfde aandeel. De winstuitkering moet aan het begin van het boekjaar aan de belastingdienst worden meegedeeld en kan niet spontaan in het boekjaar worden gewijzigd.

De betaling van deze winstaandelen aan een privérekening wordt privé-opname genoemd. Wanneer je ze maakt, kun je zelf beslissen en moet je je laten leiden door de omzet. In de boekhouding worden particuliere opnames vermeld in een subrekening van het eigen vermogen, de privérekening. Voor particuliere opnames moet u bijzondere aandacht besteden aan btw: overschrijvingen en geldopnames zijn belastingvrij. Als u echter gefabriceerde producten gebruikt of zakelijke apparatuur privé gebruikt, moet u de nettoprijs boeken als een privé-opname en bovendien de btw afzonderlijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld heel gemakkelijk als je een auto van de zaak ook privé gebruikt.

Omzetting naar een andere rechtsvorm

De omzetting van een GbR in een andere rechtsvorm is mogelijk, bijvoorbeeld in een GmbH. Doe dit echter altijd samen met een belastingconsulent, anders kan dit leiden tot hoge belastingachterstanden.

De overstap naar een vennootschap onder firma (OHG) is daarentegen makkelijker, omdat het bijna precies zo werkt als de GbR. U heeft hier echter ook een notaris nodig om de vennootschap in te schrijven in het handelsregister. Daarnaast moet een GbR ook worden omgezet in een OHG als deze meer dan 500.000 euro omzet per jaar maakt.

Resolutie

Denk ook aan de ontbinding van de GbR voor de stichting. Hun voorwaarden kunnen ook in de statuten worden vastgelegd. U kunt bijvoorbeeld ook regelen dat de GbR automatisch wordt opgeheven na een bepaalde periode of na voltooiing van een project.

Naast zelfbepaalde redenen zijn er ook juridische redenen voor ontbinding: De GbR kan ontbinden als het doel ervan is vervuld of onbereikbaar is. Bovendien lost het b opin geval van overlijden van een partner of in geval van insolventie. Wel kunnen er in het GbR-contract aanvullende regels voor een overlijden worden vastgelegd. Zo kan een voortzettingsclausule worden gebruikt om te bepalen wie opkomt voor de overleden aandeelhouder en zo ontbinding te voorkomen.

Een GbR wordt pas volledig ontbonden als alle zakelijke transacties zijn afgerond. Alle facturen moeten worden betaald, alle contracten moeten worden beëindigd en belastingen moeten zijn betaald. Alle bijdragen en ingebrachte posten worden teruggegeven aan de partners en de resterende activa worden onder hen verdeeld. Tenzij in de statuten anders is bepaald, nemen alle vennoten vanaf de ontbinding gezamenlijk het beheer over (§ 730 lid 2 BGB).

Alternatief voor de GbR

Een GbR is eenvoudig op te zetten, heeft een lage belastingdruk en er is in het begin geen verplichting tot dubbel boekhouden. Aansprakelijkheid met privévermogen kan echter zeer intimiderend zijn. De RUG (haftungsbeschränkt) kan een alternatief zijn, omdat het slechts een minimumkapitaal van één euro per aandeelhouder vereist. De oprichting ervan is echter iets complexer: het moet worden ingeschreven in het handelsregister en u bent verplicht om vanaf het begin een dubbele boekhouding bij te houden.

Foto: N. Theiss / stock.adobe.com

Deel artikel: